ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชน 4.0

0
111

เมื่อ 13 กรกฎาคม 61 นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมือง ชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนฯ  หรือกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วย พลตรีทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีฝ่ายทหาร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ, นักเรียน นักศึกษา ชมรมแอโรบิค ชมรมจักรยาน และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ให้ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียง และทั่วถึงในทุกภาคส่วน ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามโครงการ กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความตึงเครียด และเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพ เป็นการสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพและคุณภาพที่รดี รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงานและสร้างสุขภาวะที่ดี โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ และปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชลบุรี มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ สร้างสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน สังกัดกระทรวงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และให้สอดคล้องหลักการ และตอบสนองวัตถุประสงค์ ของสมาคมกีฬามวลชนนานาชาติ (TAFISA) และตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายประชาชนให้แข็งแรง.