ชลบุรี จัดพิธีมอบโล่ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินดีเด่น

0
145

เมื่อ 11 เมษายน 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ ทั้งนี้ตามที่จังหวัดชลบุรี จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 -19 เมษายน 61 ณ บริเวณหน้าศาลกาลงจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง โดยในวันที่ 11 เมษายน 61 เป็นพิธีเปิดงาน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและศิลปินดีเด่น ประจำปี 2561

นายสามารถ เทียงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมยอย่องเชิดชูเกียรติศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2526 โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หรือโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว จนถึงปี 2552 จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการต่อในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 35 ปี  มีศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 138 คน

และในปีนี้ มีผู้ได้รับศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม จำนวน 8 ท่าน ด้านศิลปินดีเด่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ เกตุแก้ว สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นางละเอียด คชวัฒน์ สาขาศิลปะการแสดง (การดนตรี) และนางประพิมพ์ เอกพจน์ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน) ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายมาย ไชยนิตย์ สาขานันทนาการและ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรม นายสมพงษ์ สามารถ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร และนายนคร วรรัตน์ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการสวัสดิการและธุรกิจชุมชน นายนัชชา ขาวกระจ่าง สาขาภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการผลิตและบริโภค และสุดท้ายเป็นพระสงฆ์ คือ พระราชสิทธิวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม ผู้มีผลงานดีเด่นฯ สาขามนุษยศาสตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้นำโล่ไปถวายท่านที่วัดใหญ่อินทารามต่อไป

สำหรับศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรีทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคลากร ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างมากมาย ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นผู้ที่อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมา ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ทำให้ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของชุมชนท้องถิ่น ไม่สูญหายไป เกิดการสืบสาน ต่อยอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และในปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะนำมามอบให้แก่ทุกท่าน ในวันประชุมศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นฯ ในปีต่อไป.