ชลบุรี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

0
291

เมื่อ 9 กรกฎาคม 61 นายชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทย ที่ยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้ธำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณด้านต่างๆ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย การจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ของเครือข่ายชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชลบุรี

นายชาย นครชัย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีประปณิธานแน่วแน่ ในการสร้างเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย และให้ความช่วยเหลือ ฝึกอบรมแก่ประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนา ทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ยังทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม ทั้งกิจการด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัย การเป็นพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้ทรงมีภารกิจมากกว่าคนสามัญทั่วไป แต่พระองค์ก็ทรงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จด้วยดี และที่สำคัญงานทั้งหมดของพระองค์ ล้วนเป็นผลจากความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ ความรัก ความยกย่อง และความศรัทธา ที่พสกนิกรมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เกิดขึ้นด้วยพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์  ด้วยพระเมตตาธรรม และพระจริยาวัตรอันงดงามของพระองค์โดยแท้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์  ที่มีพระปรีชาสามารถ ทรงวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของ ประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากการเสียสละการร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวกัน คือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยร่วมใจกันตั้งปณิธาน ที่ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะ พยายาม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป.