ชลบุรี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

0
236

เมื่อ 24 กรกฎาคม 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยทางจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี และยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 และในปีนี้เป็นปีที่ 62 ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน ที่ตั้งเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งโบราณประเพณี และศาสนพิธีของชาวพุทธ ให้สืบทอดเป็นสมบัติของชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมไทยต่อไป

นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาจำนวน 14 แห่ง ไม่ร่วมประกวด 7 แห่ง และผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิต “พิบูล บำเพ็ญ” – มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ส่วนรางวัลชมเชย มี 4 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนสภาพรวิทยา ได้รับเงินรางวัลละ 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

นอกจากนี้จังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งหมด 150 ทุน และมอบเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ให้แก่วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 ต้น โดยมอบให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ เพื่อนำไปถวายวัดเป็นพุทธบูชาเทศกาลเข้าพรรษา จากอำเภอนำไปถวายวัดต่างๆ เพื่อจะได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานแห่เทียนพรรษา แม้จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปตามยุคตามสมัย แต่ก็ยังจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจกันรักษาประเพณีโบราณไว้ ให้ปรากฏสืบไปด้วยความภาคภูมิใจ ในประเพณีไทย เอกลักษณ์ไทย เพราะถ้าคนไทยไม่ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ในการร่วมมือร่วมใจของแตะละสถาบันด้วยว่า ทำด้วยใจรัก ด้วยแรงศรัทธา ประชาชนที่ชมขบวนแห่จะได้คำตัดสินเอง ส่วนการได้รับรางวัลหรือไม่นั้น อย่าถือเป็นปัญหาในการทำงาน ขอให้ถือหลักการและอุดมการณ์ในการทำงาน เพื่อการกุศลเป็นหลักเพื่อประกาศว่า พวกเราทุกคนทุกท่าน ยังรักประเพณีคู่บ้านคู่เมืองอยู่ และจะสืบสานต่อไป.