ชลบุรีประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอุทกภัย

0
99

เมื่อ 5 มิถุนายน 61 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี ด้านอุทกภัย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 (สถานการณ์อุทกภัย) และสถานการณ์ต่อเนื่อง ฟ้าผ่าที่หลังคาถัง T-72 เก็บผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงรถยนต์ เกิดเพลิงไหม้ คลังน้ำมันศรีราชา ตำบลทุกสุขลา อำเภอศรีราชา โดยได้จัดการประชุมคระทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมไปแล้วนั้น

และในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) เป็นการฝึกเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercises : FSX) (เฉพาะสถานการณ์ต่อเนื่อง ฟ้าผ่าที่หลังคาถัง T-72 เก็บผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงรถยนต์ ปริมาณ 31.0 ล้านลิตร เกิดเพลิงไหม้) ในวันที่ 7 มิถุนายน 61 ณ คลังน้ำมันศรีราชา ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้การฝึกใช้เครื่องมือในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั่งหน่วยงานพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถานบันการศึกษาภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอเป็นศูนย์กลางสำหรับระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย.