จิตตภาวันวิทยาลัย จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และสรรพสัตว์ ปีที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

0
147

เมื่อ 11 สิงหาคม 62 จิตตภาวันวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และสรรพสัตว์ ปีที่ 9 จำนวน 59 ตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้านทั่วแผ่นดิน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 62 และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9  และเพื่อส่งมอบโคและกระบือที่ถูกไถ่ชีวิต จำนวน 59 ตัว จากธนาคารโค-กระบือ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาเ พื่อกลับไปเลี้ยงไว้ใช้งานเกษตรกรรรมของตนเอง ต่อยอดสร้ารายได้เสริมให้ครอบครัว โดยห้ามนำไปฆ่าหรือจำหน่าย โดยมีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอบางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง.