จัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี เพื่อความสอดคล้องกับปัญหา ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

0
319
นายวิเชียร พงษ์พานิช ร่วมด้วยนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม จัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ฉบับที่ 3 เพื่อความสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน
นายวิเชียร พงษ์พานิช ร่วมด้วยนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม จัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ฉบับที่ 3 เพื่อความสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน

เมื่อ 15 สิงหาคม 60 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช ร่วมด้วยนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ฉบับที่ 3 เพื่อความสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน และร่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และผู้แทนชุมชนในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมการประชุม

สืบนื่องจากเมืองพัทยา ได้มีการจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2560–2562) ฉบับที่ 3 และร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นเมืองพัทยา โดยสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงได้จัดการประชุมประชาคมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาเมืองพัทยาฯ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ซึ่งได้กำหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพการรองรับอย่างยั่งยืนของเมืองพัทยามหานครสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ของทุกคน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การบริหารจัดการเมืองระดับมหานคร และการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาเมืองพัทยาทั้ง 2 ฉบับ และได้นำเสนอปัญหาต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้นำมาพัฒนาปรับปรุง โดยหลังจากนี้จะเป็นการนำเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ และเสนอต่อสภาเมืองพัทยา เพื่อขอรับความเห็นชอบในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้ขอให้ พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ชี้แจงต่อผู้เข้าร่วมประชุมถึงกรณีโครงการปรับปรุงการจราจรบริเวณแยกปลาโลมา (พัทยาเหนือ) โดยโฆษกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยว่าเมืองพัทยาได้มีแนวทางในการปรับปรุงจุดตัดทางแยกวงเวียนปลาโลมาเป็นสี่แยกมีสัญญาไฟจราจรควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติชั้นสูง และเป็นมาตรฐานสากล หากแต่สัญลักษณ์ปลาโลมายังคงอยู่  โดยจะนำไปติดตั้งบริเวณแยกด้านโรงแรมดุสิตธานีอย่างสง่างาม พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้โดดเด่น เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองพัทยาต่อไป เพื่อเป็นการรองรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังเมืองพัทยาและให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสู่ระดับโลกต่อไป.