จัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ที่ชลบุรี

0
308

เมื่อ 7 กันยายน  61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี   โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดงาน ภายใต้ชื่อ “พลังสื่อภาคกลาง พลังสร้างสรรค์สังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ที่ทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 26 จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูผลงาน องค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เป็นขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกัน โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วางบทบาทตนเองในที่ไปเสริมพลังภาคีต่างๆ เป็นเหมือนผู้ประสาน คอยสนับสนุนส่งเสริม เอื้อให้กับการทำงานของภาคีต่างๆ การที่ออกสู่ภูมิภาคครั้งนี้ เพราะต้องการเห็นภาคีในส่วนภูมิภาค มีการทำงานในเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การทำงานในเรื่องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่ออยู่บ้างแล้ว หรือทำอยู่แล้ว ได้มีโอกาสรวมพลังและขับเคลื่อนงานร่วมกัน และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเชิดชูผู้ผลิตหรือพัฒนาสื่อที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิในภูมิภาค  ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในภาคการศึกษา ภาควิชาการ หรือฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน ก็สามารถคัดสรรและเลือกตัวอย่างสื่อดีๆ ในพื้นที่ท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการส่งเสริม ให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันทำให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นไป

นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในยุคการสื่อสารไร้พรหมแดน ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ สื่ออิทธิพลต่อการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมากขึ้นเรื่องๆ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทัน และมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ และมีภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ให้มากขึ้นในสังคม มีความสำคัญยิ่ง

สำหรับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น ไม่สามารถทำได้เลย หากปราศจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนในสังคมจากทุกภาคส่วน และทุกภูมิภาคในประเทศไทย งานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่2 ภาคกลาง ในครั้งนี้ เป็นงานสำคัญที่สร้างปรากฏการณ์การรวมตัวหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อพื้นบ้าน สื่อวัฒนธรรม สื่อมวลชน และสื่อทุกแขนง สร้างสรรค์ในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่งคงเป็นปึกแผ่น ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในยุคประเทศไทย 4.0.