จังหวัดชลบุรี พิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บางละมุงและสัตหีบ

0
95

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 10 มกราคม 62  ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นายวิสิษฐ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในประชุมพิจาณาเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นาบอำเภอบางละมุง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าจังหวัดชลบุรี นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา พร้อมด้วยองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการเรือภัตตาคาร เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 61 ที่ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/ 2561 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงในประชุมเกี่ยวกับเรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี (ฉบับใหม่) ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา (ร่าง) ฯ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่จะออกประกาศนั้น จะมีผลต่อผู้ประกอบอาชีพ ต่างๆ คือ กิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea walker) หรือการทอดสมอเรือในแนวปะการัง  การเล่นเรื่อสกู๊ตเตอร์ การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ำ หรือการเล่นหรือสากทุกชนิด  การเก็บหรือทำลายปะการัง ซากปะการังกัลป์ปังหา หรือการกระทำใดๆ ที่อาจอันตราย หรือมีผลกระทบทำให้ปะการัง ซากปะการัง หรือกัลปังหาถูกกระทำลายหรือเสียหายโดยตรง ในพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยในวันนี้ได้เชิญองค์กรท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่งมีอำเภอบางละมุงกำกับดูแล องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สรรพมิตร สาธารณสุขจังหวัด ทรัพยากรทางทะเล ฯลฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวางแผนระยะยาว เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมให้เหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้ง 6 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสร้างสามัคคีสร้างงานสร้างอาชีพ ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นสร้างคนพัฒนาจิตใจ ปัญญา และกาย ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก น้ำ และอากาศ และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นบริการภาครัฐกระชับฉับไวปลอดทุจริต

ในการนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ เพื่อพิจารณาหัวข้อต่างๆตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ฉบับใหม่นี้ ว่าเกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างไรหรือไม่  ในการควบคุมดูแลแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ให้สอดคล้องต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และจะดำเนินการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อบังคับ เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอร่างประกาศฯดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อประกาศใช้ต่อไป.