จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ

0
276

เมื่อ 27 กรกฎาคม 60 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และคลิกออฟโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริการส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจักงานเฉลิมพรเกียรติ ภายใต้ชื่อ “งานสัปดาห์เฉลิมพรเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560” โดยการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน  เป็นการสร้างภาพพจน์ และภาพลักษณ์ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมายการประกวดอาหารคาวและหวานและคลินิกอื่นๆการสาธิตด้านเคหกิจเกษตร การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้าร่วมบริการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ได้จัดกิจกรรม kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะนี้โครงการได้เปิดตัวอย่างพร้อมเพรียง และดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแล้ว 115 ชุมชน มีโครงการที่ชุมชนเสนอผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ของชุมชนเองและปฏิบัติจริง โดยคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภออนุมัติและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานของสำนักงบประมาณแล้ว จำนวน 281 โครงการวงเงิน 192 ล้านบาทเศษ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรี.