คณะผู้บริหาร มพย.ลงพื้นที่บ่อขยะเกาะล้าน ดูแนวทางเตรียมก่อสร้างเตาเผา แก้ไขปัญหาขยะให้เป็นรูปธรรม

0
105

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 62   นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อขยะบนเกาะล้าน เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน จัดการขยะบนพื้นที่เกาะล้าน ขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่ง กำหนดให้พื้นที่เกาะเป้าหมายที่มีปัญหาขยะมูลฝอย ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้จังหวัดกำหนดให้เป็น Cluster เฉพาะในภาคผนวกจำนวน 65 เกาะ ซึ่งมีเกาะล้านรวมอยู่ด้วย ซึ่งส่งผลให้เมืองพัทยา ไม่สามารถขนมูลฝอยตกค้างในพื้นที่เกาะล้าน ออกจากเกาะเพื่อนำขึ้นมากำจัดที่ฝั่งได้

                ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้จัดทำแผนการจัดการมูลฝอยแผนระยะสั้น โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาที่บ่อขยะบนเกาะล้าน ด้วยการว่าจ้างรถและเครื่องจักรไถเกลี่ยขยะ เพื่อขยับขยายพื้นที่ พร้อมก่อสร้างรั้วรอบและคลุมแผ่น HDPE Sheet เพื่อใช้ในการปูรองพื้นในการฝังกลบขยะ หรือเก็บของเหลวต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำหรือกลิ่นซึมเข้าสู่ผิวดิน เพื่อเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการขยับขยายพื้นที่ภายในบ่อขยะนั้น เพื่อเป็นเตรียมพื้นที่ในการดำเนินการติดตั้งเตาเผาขยะ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางสำหรับการเข้า – ออก กรณีที่นำขยะมาทิ้งที่บ่อ ในทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เนื่องจากปัจจุบันเมืองพัทยา ไม่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ จึงได้ใช้วิธีการจ้างเหมาดำเนิน

     ซึ่งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 62  นี้จะมีการประชุมสภาเมืองพัทยา  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะเกาะล้านในระยะยาว ในการยื่นขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างเตาเผา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างเกาะล้าน รวมไปถึงในเรื่อง พิจารณาขยายพื้นที่ทางเท้าบริเวณที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เขตปลอด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมต่อไป.