คณะผู้บริหารเมืองพัทยา พร้อมกลุ่มมวลชน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0
195

เมื่อ 9 สิงหาคม 61 ที่ บริเวณสวนสาธารณะ 35 ไร่ ซอยชัยพฤกษ์ 2 นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในถนนสาธารณะเขตเมืองพัทยา

ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำโครงการเมืองพัทยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ  ประจำปี 2561 โดยมุ่งหวังที่จะให้ข้าราชการและประชาชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการในชุมชน นักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย การลดการใช้ถุงพลาสติค ไม่ใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร  และพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา โดยการสร้างคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากร ควบคู่กับการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกอันดีของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาต่อไป โดยในกิจกรรมได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองพัทยา และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 500 ต้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม.