คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองโกยัง เกาหลีใต้ เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาชุมชนของเมืองพัทยา

0
107

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 4  ที่ ห้องประชุม 131 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองโกยัง (Goyang) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ นำโดย นายคิม คิว จิน และคณะ จำนวน 9 คน โดยมี นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยา

การมาศึกษาดูงานเทศบาลเมืองโกยัง(Goyang)สาธารณรัฐเกาหลีใต้ในครั้งนี้​ เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ​ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชน การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต​ การส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของบุคคล พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคม​ การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างกันทั้งสองหน่วยงานต่อไปในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย.