การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา

0
394

เมื่อ 5 กันยายน 61 ที่ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยานายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เป็นประธานชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และสนับสนุนงบประมาณกองทุน ประจำปี 2562 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันถึงหลักการ แนวคิด และวิธีการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ภายใต้ภารกิจการบริหารจัดการกองทุน โดยมี นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผอ.ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุม

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการโดยสำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีภารกิจในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน  ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาลเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยปัจจุบันมีหน่วยงานกลุ่มคน องค์กรภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ นำเสนอแผนงานโครงการ ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุน ประจำปี 2562 จำนวน 63 โครงการ ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ได้ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พบประเด็นที่ควรปรับปรุงวิธีดำเนินงานโครงสร้าง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบกองทุน  จึงได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพของกองทุน ให้เกิดการบูรณาการประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา มีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ได้มีการบรรยายแนวคิด และหลักการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน ให้เกิดการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืน  โดย นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผอ.ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ และแนวทางการรายงานผลงาน และการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ  โดย ร้อยเอกหญิง สภัสรดา สาธาระกุล หัวหน้าฝ่ายรับประกันสุขภาพ และคณะทำงานฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ซึ่งทุกๆกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่จัดขึ้นในโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มตลอดรายการ จากธนาคารออมสินอีกด้วย.