กาชาดชลบุรีอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่น2

0
257

CPRD

เมื่อ 29 พฤษภาคม 60 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรวิทยากร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ของจังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อที่จะให้อาสาสมัคร จิตอาสาของกาชาด ได้นำความรู้ในองค์กรและหลักการกาชาด ไปใช้ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้มีความพร้อมต่อการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้เกิดผลดีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เนื่องจากจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการบริการทางแพทย์และสุขอนามัย ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ด้านการบริการโลหิต การสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุผล ความสำคัญบุคลากรด้านจิตอาสาและอาสาสมัครถือว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยเช่นกัน การพัฒนาฯจึงมีความสำคัญยิ่งจะให้การดำเนินภารกิจของกาชาดไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ เป็นการจัดการอบรมให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 90 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นสำหรับรุ่นที่1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 จำนวน 47 คน จาก 6 อำเภอ ส่วนรุ่นที่2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 43 คน จาก 5 อำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง และสามารถขยายผลให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในปี พ.ศ.2563 ดังนั้นในภาวะที่สังคมของเราเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานได้มุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการบำบัดฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดปัญหาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคเรื้อรัง โดยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด อันเป็นการส่งเสริให้ผู้สูงอานยุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป