กาชาดชลบุรีจัดสัมมนาโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ของสภากาชาดไทย

0
233

CPRD

เมื่อ 18 พฤษภาคม 60 ที่ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ ตระหนักถึงปัญหาสายตาเด็กนักเรียนในชนบท จึงได้จัดทำ โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ขึ้น โดยใช้รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่เป็นรถบัสใหญ่ออกแบบภายในและพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบแว่นสายตา บนรถได้ทันที่ ในการออกไปปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางด้านสายตาของเด็กนักเรียนในชนบท ด้วยการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้นักเรียนได้รับแว่นสายตาในวันเดียวกัน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสามารถในการมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียนและดำเนินชีวิต เช่นเดียวกับเด็กทั่วไป สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญและมีผลใน ระยะยาวต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบท เป็นปัญหาสำคัญที่ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขเท่าที่ควร เนื่องจากครู ผู้ปกครองและนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ ปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ ตลอดจนการขาดแคลนร้านแว่นตาที่มีคุณภาพในท้องถิ่นห่างไกล เด็กนักเรียนในชนบทจำนวนมากจึงมองเห็นไม่ชัดเจนเป็นเหตุให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนและการดำเนินชีวิต ไม่ได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ด้อยโอกาสในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคตอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ในการนี้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนามัยพิทักษ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บริการและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึง มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท้า ได้รับแว่นสายตาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสายตาด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะครูและนักเรียนในการมารับแว่นสายตา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และดำเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จึงขอความรวมมือโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สำรวจเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา พร้อมรวบรวมรายชื่อส่งมายังสำนักเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อให้สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการออกวัดสายตาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 60 นี้.