กอ.รมน.ชลบุรี จัดการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

0
272

พลตรีทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี(ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน พิธีเปิด การฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง รุ่นที่ 1 ณ บ้านซ่อง หมู่ 1 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ตามที่กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายจาก กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ ให้ดำเนินการฝึกจัดตั้ง หรือทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง การป้องกันตนเอง ตามสภาพของการรวมตัวกันของราษฎรในหมู่บ้าน และสามารถต่อต้านภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองได้ โดยการผนึกกำลังของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นอย่างดี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้จัดอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกนตนเอง โดยการจัดครูฝึก เช่น ปราชญ์ชาวบ้านประจำตำบล มาบรรยายให้ความ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ และจัดชุดครูฝีกภาคสนามตามหลักสูตรที่กำหนดมาร่วมฝึกให้ความรู้ทางยุทธวิธีเพื่อให้ราษฎร สามารใช้อาวุธในการป้องกันกันรักษาหมู่บ้านของตนเองได้ และการอบรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 นาย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนต่อไป

พันตรี ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมันคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการของโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแห่งชาติ (อพป.) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้าน อพป. ให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง เห็นประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ

สำหรับการดำเนินงานของหมู่บ้าน อพป. มีหลักที่สำคัญ 3 งาน ได้แก่ งานพัฒนาบริการ (พบก.) งานพัฒนาบริหารหมู่บ้าน อพป. (พบม.) และงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (รปภ.) และในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๙ วัน ระหว่างวันที่ 21 – 29 มกราคม 61 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกเบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การตั้งจุดตรวจ การวางแผนชุมชน และการฝึกป้องกันบรรเทาสารภัยในหมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น.