กองทัพเรือร่วมจิตอาสา พื้นที่สัตหีบ รวมพลังแห่งความภักดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

0
102

เมื่อ 20 ธันวาคม 61 พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ “เมืองสัตหีบขาวสะอาด ชาวประชาร่มเย็น ใต้ร่มพระบารมี” ณ ปรัมพิธีที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ ณ สวนกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี จิตอาสาจาก หน่วยงานกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชน พื้นที่สัตหีบกว่า 1,000 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด และตัดต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบเมืองสัตหีบ ให้มีความสะอาดเป็นเมืองที่น่าอยู่

พลเรือเอก นพดล กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้ง ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้หน่วยราชการต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้ประชาชน เพื่อเป็นการสนองพระราโชบาย ดังนั้นชาวสัตหีบ จึงได้รวมพลัง แสดงความจงรักภักดี ร่วมสร้างความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน.