กลุ่มพลังมวลชน ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล

0
263

เมื่อ 14 กันยายน 61 ที่ บริเวณชายหาดพัทยา กลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรรมการเก็บขยะ เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล ประจำปี 2561 โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี มีตัวแทนจากเมืองพัทยา นำโดย พล.ต.ต. อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิด

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลขยะ ของการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ในแต่ละปีที่ผ่านมา พบปริมาณขยะ เป็นจำนวนมากกว่า 27.04 ล้านตันต่อปี ขยะบริเวณใต้ท้องทะเลส่วนใหญ่ เป็นขวดเหล้าเบียร์ ขวดแก้ว ถุงพลาสติก เครื่องดื่มชนิดต่างๆ และกระป๋องเบียร์ ขณะที่ขยะบริเวณชายหาดส่วนใหญ่ เป็นขวดน้ำพลาสติก กระป๋องน้ำดื่มชนิดต่างๆ กระป๋องเบียร์ ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม ก้นบุหรี่ และถุงใส่ขนมขบเคี้ยว และจากการรวบรวมสถิติของขยะ ทำให้สามารถจำแนกต้นทางการเกิดขยะทะเลได้เป็น 2 แหล่ง คือ ขยะที่เกิดจากบนฝั่ง คิดเป็นร้อยละ 60 – 80 เกิดจากอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่ง การขนส่งจากแม่น้ำบริเวณชายฝั่ง ของเสียจากบ้านเรือน การท่องเที่ยวชายฝั่ง รวมทั้งพายุฝน ที่พัดพาขยะลงสู่ทะเล  และขยะที่เกิดจากมหาสมุทร หรือบนน้ำ เช่น เรือประมง การขนส่งทางเรือ เรือสำราญ และเรือท่องเที่ยว ประมงชายฝั่ง กิจการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ขยะทะเลในปัจจุบัน กำลังกลายเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจาก ทะเลเป็นเขตต่อเนื่องกัน ทำให้ขยะจากที่หนึ่ง ถูกพัดพาไปยังอีกที่หนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก โฟม กระป๋อง เครื่องมือประมง หรือแม้แต่ เครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งขยะทะเลเหล่านี้ ได้สร้างความเสียหายหลายด้าน ไม่ทั้งระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และยังทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง สัตว์ทะเลหายากจำนวนมากต้องตาย หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากขยะ ไม่ว่าจะเป็นการกลืนกินเข้าไป แล้วไม่สามารถสลัดเศษขยะออกจากลำตัวได้  อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเรือ และเครื่องมือประมง  ทำให้สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี.

ดังนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานข้อมูลขยะทะเล กับองค์กร INTERNATIONAL COASTAL CLEANUP ( ICC ) เพื่อรวบรวมข้อมูลการเก็บขยะชายหาดในประเทศ และมีหน้าที่หลัก ในการประชาสัมพันธ์สร้างและสนับสนุน ให้เกิดเครือข่าย การเก็บข้อมูลขยะชายหาด เป็นประจำทุกปี พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการเก็บข้อมูล และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเก็บข้อมูลขยะชายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลที่ได้ จะนำไปวิเคราะห์และจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทะเล ที่มีจำนวนมากในท้องทะเลไทยให้เป็นแนวทางการแก้ไขในระดับชาติ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่าย ตระหนักถึงปัญหาขยะทะเล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ในการรณรงค์เก็บขยะและมีส่วนร่วม ในการจัดการ หาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างถูกวิธี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ให้เป็นที่รู้จัก

โดยในปีนี้ พบว่ากิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น จากปีที่แล้วเป็นอย่างมาก มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถึง 1,000 คน จากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม