กลุ่มคนเรียนรู้การทำงานทรัพยากรบุคคล จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ” HR Professional รุ่นที่ 1 “

เมื่อ 18 กรกฎาคม 62 ที่ โรงแรมเฟิรส แปซิฟิก แอนด์คอนเวนชั่น พัทยา กลุ่มคนเรียนรู้การทำงานทรัพยากรบุคคล ( Human Resources Learning Management )ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ” HR Professional รุ่นที่ 1 ”  โดยมีคณะกรรมการกลุ่ม คุณอำนาจ เจริญประกอบ และคุณภารดี เพียรกสิกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรมฯ โดยมีสมาชิกกลุ่มคนเรียนรู้การทำงานทรัพยากรบุคคล   และตัวแทนสถานประกอบการจากธุรกิจโรงแรม โรงงาน บริษัท โรงพยาบาล แหล่งท่องเที่ยว จากเมืองพัทยา ชลบุรี และหลากหลายจังหวัดเข้าร่วมประชุม

ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจาก  อ. ดร. พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม เป็นวิทยากรและบรรยายให้ความรู้  ในหัวข้อ ” HR Professional ในหลักการทำงานที่ถูกต้องของฝ่ายบุคคล ที่มีบทบาทในการดูแลบังคับใช้กฎระเบียบข้อปฎิบัติต่างๆของโรงแรม บริษัท หรือสถานประกอบการ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ตระหนักและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคลัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป.