กระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเภทสถานที่ และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561

0
117

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภท หรือชื่อของสถานที่สาธารณะ​ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ. ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดให้ยานพาหนะ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้โดยสาร รถรับส่งนักเรียน ยานพาหนะรับส่งบุคลากรต่างๆเรือโดยสาร เรือสำราญ แพโดยสาร แพขนานยนต์ เป็นต้น และจุดพักคอยยานพาหนะ เช่น ป้ายรถโดยสารประจำทาง และพื้นที่โดยรอบของป้ายรถโดยสารในระยะ รัศมี 3 เมตร จากเสากลาง หรือจากส่วนริมสุดของที่พักผู้โดยสาร แล้วแต่กรณีจุดพักคอย รถตู้แท็กซี่ รถสองแถว รถจักรยานยนต์ ท่าเทียบเรือ ท่ารับส่งคนโดยสาร เป็นต้น ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ. ศ. 2560 มาตรา 67 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

โดยเมื่อ 15​ กุมภาพันธ์ 62 สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำโดย นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ส่วนควบคุมโรค พร้อมด้วยฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล สำนักปลัดเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์เขตปลอดบุหรี่ แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่สถานที่ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายบริเวณอาคารพักรอเรือโดยสาร ท่าเทียบเรือเรือโดยสารเรือเร็ว เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติดพร้อมให้บริการน้ำยาและเวชภัณฑ์เพื่อการเลิกบุหรี่แก่ผู้ที่สนใจต้องการเลิกบุหรี่โดยสามารถเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ได้ที่คลินิกอดบุหรี่ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติดอาคารสาธารณสุข ซอย 6 (ยศศักดิ์) ทุกวันจันทร์เวลา 09.00 – 12.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด​ ส่วนควบคุมโรค​ สำนักการสาธารณสุข​ เมืองพัทยา​ หมายเลขโทรศัพท์​ 0 3842 9738