กระทรวงทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

0
269

เมื่อ 14 สิงหาคม 61 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก บริเวณตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา และกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 2561 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ และตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอบางละมุง นายกเมืองพัทยา สมาชิกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ของโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) กิจกรรมรณรงค์สุขาภิบาลอาหาร การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า และงดใช้กล่องโฟมในตลาดสด และการจัดกิจกรรมนิทรรศการ แสดงผลงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ในโรงเรียน ในโรงแรม และส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ รวมทั้งแสดงผลงานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนนาเกลือ (การจัดทำชังเชือก) และการช่วยลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณขยะของเครือข่าย Green Hotel โรงแรมสยาม เบย์ชอว์ จำนวน 11 หน่วยงาน อีกด้วย

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ และสถานบันพลาสติก พบว่า ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ถึงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทย จำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี  โดยตลาดสดเทศบาลและเอกชน มีการใช้ถึงพลาสติกจำนวน 18,000 ล้านใบ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ  ดังนั้น ตลาดสดจึงเป็นอีกหนึ่งแห่ง ที่ต้องดำเนินการรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับผู้ค้าและประชาชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก จึงได้จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ในตลาดสดทั่วประเทศ

สำหรับเมืองพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และมีชื่อเสียระดับโลก ถ้าการขับเคลื่อนสามารถเกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้พลาสติกลดลง ขยะลดลง ย่อมส่งผลดีในวงกว้าง ไม่เพียงแต่สิ่งแวดล้อมดี คนมีสุขภาพดีเท่านั้น แต่รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง ย่อมได้รับประโยชน์ตามมา นั้นหมายถึงเศรษฐกิจดี ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และที่สำคัญคือส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งหลังเสร็จพิธีเปิดงาน รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เดินรณรงค์แจกถุงผ้าให้กับร้านค้าในตลาดสด จากนั้นได้เดินทางไปบริเวณชาดหาดเมืองพัทยา เพื่อรณรงค์เก็บขยะอีกด้วย.