กรมอนามัย หนุน อปท. กว่า 2,680 แห่ง พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สู่มาตรฐานคุณภาพ

0
214

เมื่อ 11 กรกฎาคม 61 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน นายแพทย์ดนัย ธีวันดา กองธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

ทั้งนี้จากการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ได้มีการบูรณาการร่วมกับระหว่างกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมบทบาทการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น และได้ยึดข้อตกลงดังกล่าว มากำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการพัฒนาระบบบริการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการอบรมการอนามัยและสิ่งแวดลอ้มให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่ปี 2557-2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,680 แห่ง มีเทศบาลผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่ม จำนวน 1,032 แห่ง และมีเทศบาลผ่านการประเมินคุณภาพระดับเกียรติบัตรรับรอง จำนวน 392 แห่ง ระดับพื้นฐาน 576 แห่ง นอกจากนี้ยังมีเทศบาลที่ยังไม่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนต่อไป

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีความเข้าใจ ทีทัศนคติ และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับองค์กรต่อไป.