กรมอนามัยประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

0
261
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา  และส่วนเกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมงาน
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมงาน

เมื่อ 9 สิงหาคม 60 ที่โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน และจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น โดยมีนายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา และส่วนเกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุม

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา  เยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 300 คน ได้แก่ สำนักสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และศูนย์อนามัย เป็นต้น สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่นในครั้งนี้ จัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ซึ่งการจัดประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และสามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ประกอบกับวัยรุ่นเป็นวัยอยากรู้ อยากลอง และขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงนำมาสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยาเองก็ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมอนามัยให้ความสำคัญเลือกเมืองพัทยาเป็นสถานที่ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประชุมกับทุกภาคส่วน อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน นำพาเยาวชนไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เยาวชนของประเทศ เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป.