HHN เพื่อเด็กไทย มอบทุนการศึกษา HGM Education Fund ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี

0
1239

เมื่อ  18 ตุลาคม 63  ที่  โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา Mr.Hans Günther Müller  ผู้อุปถัมภ์กองทุน HGM Education Fund ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันที่ประสบความสาเร็จ และมาใช้ชีวิตภายหลังเกษียณในเมืองพัทยา มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ที่เรียนดีได้มีทุนการศึกษาเรียนต่อ โดยมี นางรัชฎา  ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช รอง ผอ. มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี 


โดยมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทุนที่เรียนดี แต่อยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 26 ราย รวมเป็นเงินกว่า 684,000 บ. แบ่งออกเป็น  ทุนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. จำนวน 17 ทุน ทุนละ 20,000 บาท   ระดับ ปวส. จานวน 4 ทุน ทุนละ 36,000 บาท  ระดับมหาวิทยาลัย จานวน 5 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ได้มีทุนการศึกษาเรียนต่อจนจบการศึกษา  โดยผู้เข้ารับทุนได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะครู และคณะกรรมการทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ พิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังให้เด็กๆได้ทำกิจกรรม HGM Stars Camp2  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนทุน ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กุญแจสาคัญในการเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จในศตวรรษที่ 21 วิทยากรโดย จริยา วู๊ดเชอร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท Star Petroleum Refining Public Company และ ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมงาน บรรยายเรื่อง กิจกรรมกระบวนการ: กำหนดเป้าหมายชีวิต เพื่อให้แง่คิดแก่เด็ก ในการรีบค้นหาตัวเองให้เจอเพื่อที่จะได้ทำตามฝันเป็นอนาคตที่ดีของชาติ.