Drop in Center รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านบุคคล และองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน

0
97
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชสังฆมลฑลจันทบุรี ในฐานะที่เป็นบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในโอกาสวันชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35
นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชสังฆมลฑลจันทบุรี ในฐานะที่เป็นบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในโอกาสวันชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35

เมื่อ 18 ตุลาคม 61 ที่ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา  นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการ​ศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์​การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราช​สังฆมลฑล​จันทบุรี ในฐานะที่เป็นบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในโอกาสวันชุมนุมเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 35  โดยมีคุณพ่อนรเทพ ภา​นุ​พันธ์​ ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน สัง​มลฑล​จันทบุรี​ ให้เกียติพิจารณามอบโล่ให้แก่มูลนิธิฯ  HHNFT -Drop in Center ในครั้งนี้

เนื่องด้วย ทั้ง 2 มูลนิธิ เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กข้ามชาติ  ทำงานด้านการปกป้องสิทธิเด็กมาอย่างยาวนาน มากกว่า 10 ปี  ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ไว้อย่างมากมายนับร้อยนับพันชีวิต จากรุ่นสู่รุ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จากการได้รับการศึกษา ส่งเสริมวิชาชีพที่ถนัด  ปลูกฝังการดำเนินชีวิตในรูปแบบแบบเพียงพอ รู้จักการให้  และเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิต ก็ต้องบำเพ็ญประโยชน์คืนสังคม เด็กในการดูแลของมูลนิธิ HHNFT หลายคนที่ได้ดิบได้ดี มีอาชีพการงาน มีรายได้ที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี