โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครูปี 62 “แด่เมล็ดพันธุ์ทางปัญญา”

0
155

เมื่อ 27 มิถุนายน 62 ที่ โดมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายสมศักดิ์ ดวงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้จัดพิธีไหว้ครู “แด่เมล็ดพันธุ์ทางปัญญา” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางสาวสายฝน ทับทิมเทศ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวนิลวรรณ วัฒนา รองผู้อำนวยการฯ นายวัฒนา ส่งเสริม ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มฯ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมภายในพิธี

สำหรับพิธีไหว้ครู  จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครู ทั้งที่อยู่ในปัจจุบันและที่ล่วงลับไปแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามความ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 2553 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ 2553 เพื่อการดำเนินงานไหว้ครูประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยประธานในพิธีได้จุดเทียนธูป บูชาพระพุทธ ทำความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมพิธีทำความเคารพพระคุณคุณครู มีการกล่าวสวดมนต์  การรำอวยพร  การร้องเพลงประสานเสียง การกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องได้จัดทำพานพุ่ม เพื่อมอบให้กับคุณครูบนเวที.