โรงเรียนเมืองพัทยา 6 เปิดบ้านวิชาการ และวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 61 ปี

0
102

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน 61  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ และวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี โดยมี นายประเสริฐ พิมลสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก ประกอบด้วย นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา และแขกผู้เกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และบุคลากรสำนักการศึกษาเมืองพัทยา

โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) สำหรับงานเปิดบ้านวิชาการและวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี การศึกษาเมืองพัทยา 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่การศึกษาไทยยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้

ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ อาทิ การวาดภาพระบายสี การทำเครป การทำทองม้วน การทำเก้าอี้ด้วยลังกระดาษ การทำเต้าหู้นมสด การประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยใบเตย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กนักเรียนต่างร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อแสดงความรู้ ความสามารถของนักเรียน เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานอีกด้วย.