โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบุตรหลาน

0
127

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 60 ที่ อาคารโดม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 บรรดาผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 โดยทางโรงเรียนได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น ปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ในสภาพปัจจุบัน การจัดการศึกษาจะมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ยังได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขในการเรียนรู้ จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน  เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน และที่สำคัญเพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก .