โรงเรียนอักษรพัทยา จัดกิจกรรม Happy Day 2017 ผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการ

0
195

เมื่อ 25 มกราคม 61 โรงเรียนอักษรพัทยา จัดกิจกรรม Happy Day 2017 โดยมีบรรดานักเรียนในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สาขาวิชาช่างยนต์ , สาขาวิชาโลจิสติค ,สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   ,สาขาช่างไฟฟ้า,  ซึ่งในแต่ละสาขา ต่างขนการแสดงมาสร้างสีสันให้กับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดกิจกรรม Happy Day 2017 จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษารู้จัดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี กล้าแสดงออกและมีความรับผิดชอบในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติงานและรู้จักความสามัคคี ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ลด ละเลิก ยาเสพติดและส่งเสริมควาสามัคคี บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีในส่วนของนักเรียนจากทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง.