โรงพยาบาลบางละมุง จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

0
169
หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบางละมุงพร้อมทีมวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบางละมุงพร้อมทีมวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

เมื่อ 28 มิถุนายน 61 ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง ร่วมกับเมืองพัทยา จัดงานการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อสช.) และรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ประจำปี 2561 แก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยมี นางสาว ประยงค์ ทับทิม หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางละมุงพร้อมทีมวิทยากร นำโดย นางสาวอรพิน ขวัญตา นางสาวธารา เจริญสว่าง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลบางละมุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเข้าร่วมรับฟังการอบรม

ปัจจุบันสภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากอุบัติเหตุและจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยโรคอันตรายหรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤต ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือยังจุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที และก่อนนำส่งสถานพยาบาล ที่ได้มาตรฐานโดยเร็ว และจากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละชุมชน จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ในทุกครัวเรือน

ดังนั้นจึงจัดให้มีการอบรมในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะโดยจัดให้ความรู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินตามฐานต่างๆ อาทิ ฐาน CPR ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้อุบัติเหตุเบื้องต้น ฐานการปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการห้ามเลือดและทำแผล และ ฐานการให้ความรู้เรื่องการเข้าเฝือก การดามกระดูกพร้อมการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลบางละมุง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประชาชนทั่วไป หรือผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ได้มีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะองค์ความรู้ความสามารถแก่เหล่านักศึกษา ได้มีความรู้ความสามารถ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานหลักสากล ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการช่วยป้องกันและลดการเกิดความพิการและการสูญเสียชีวิตของประชาชนในชุมชน ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการของการเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.