เลขาคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา นั่งหัวโต๊ะประชุมและลงนามความร่วมมือ มุ่งสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อ 09.00 น วันที่ 5 สิงหาคม 62 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวิศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

การจัดการประชุมสัมมนาและพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาส และเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน กับการจัดการอาชีวศึกษา ให้เป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดนิทรรศการความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฟื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 350 คน.