เร่งปูพื้นฐานด้านบัญชีแก่เด็กและเยาวชน สู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ พร้อมสร้างบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่

0
870

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและประชาชน รวมไปถึงเด็กและเยาวชน ได้มีองค์ความรู้ทางบัญชี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงคนในชุมชนโดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้วางรากฐานการทำบัญชีให้กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ สามารถจัดทําบัญชีและนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินในชีวิตประจำวันของตนเอง ถ่ายทอดไปยังผู้ปกครองและคนในชุมชนได้ และสามารถต่อยอดสู่การเป็น Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถด้านการเกษตร มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตร


โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนและจัดการด้านการตลาด ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้ก้าวหน้าขึ้น ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมองค์ความรู้การจัดทำบัญชีและกระบวนการสหกรณ์โรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมฯ รับผิดชอบในการสอนแนะ การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการบัญชี รู้จักการคิดคำนวณเลข รู้จักวางแผนการจำหน่ายสินค้าและผลผลิต ปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทำให้รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้


นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และสหกรณ์นักเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2569 เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้เข้าถึงสถาบันการศึกษา โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน พร้อมร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียน ปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา จำนวน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ รู้จักการใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต