เมืองพัทยา รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเมืองพัทยา 3 สร้างภูมิคุ้มคุ้มกันเยาวชน

0
151

เมื่อ 21 กันยายน 63 ที่ วัดสว่างฟ้าพฤตธาราม ต.นาเกลือ นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเมืองพัทยา 3 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมรับการอบรมกว่า 100 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภายในโรงเรียนเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมืองพัทยา โดยปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน ทั้งยังกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่


ซึ่งในเรื่องดังกล่าวผู้บริหารเมืองพัทยามีความตระหนัก ให้ความสำคัญ และถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ดังนั้นศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา จึงได้จัดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และอบรมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 แห่ง โดยกำหนดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย เป็นปัญหาต่อสังคม และประเทศชาติ และส่งเสริมให้มีแกนนำนักเรียนในการต่อต้านยาเสพติดภายในสถานศึกษาอีกด้วย.