เมืองพัทยา จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและครู

0
146

เมื่อ 21 มิถุนายน 62 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และแสดงผลงานทางการศึกษา ของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 โดยมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงาน  ซึ่งมี นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 62 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงานครูและนักเรียน ได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน และความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยาสู่สาธารณะ

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันทั้งหมด 49 กิจกรรม พร้อมทั้งจัดนิทรรศการทางการเรียนการสอน มีนักเรียนและพนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันรวม 2,040 คน โดยเป็นนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 1,819 คน ต่างสังกัดจำนวน 196 คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชีวิตการเรียนให้ประสบผลสำเร็จให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต.