เมืองพัทยา จัดอบรมเสริมพลังแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ แก้ปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียน

0
111

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 62 ​ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมพลังแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียน  โดยโรคอ้วนในเด็กเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นความท้าทายในการจัดการปัญหาระดับประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน การเป็น “โรคอ้วน” จะได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น โรคผิวหนังที่มีลักษณะผิวคล้ำหนาบริเวณซอกคอ รักแร้ ข้อพับต่างๆ นอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นช่วงๆ ถูกเพื่อนล้อเลียนและแยกตัวออกจากสังคม เด็กอ้วนที่ป่วยเป็นโรคแทรกซ้อนอาจส่งผลให้ครอบครัวต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญ ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวัยผู้ใหญ่อีกด้วย

ทั้งนี้โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ปี 2561 พบว่ามีเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน และอ้วนอันตราย ร้อยละ 6.35 ซึ่งได้ส่งเสริมทักษะด้านการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เน้นการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกำลังกายอย่างจริงจัง เพื่อลดปัจจัยที่นำไปสู่การเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562 จึงจัดทำโครงการเสริมพลังแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียนขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรสาธารณสุข และโรงเรียนในการร่วมดูแลเด็กที่มีภาวะอ้วน และอ้วนอันตราย ให้มีพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง ในลักษณะที่น้องดูแลเพื่อนรวมทั้ง มีต้นแบบแกนนำนักเรียนด้านการจัดการน้ำหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Leader) โดยภายในกิจกรรมได้จัดแบ่งฐานให้ความรู้ “ขยับกาย เพิ่มหุ่นสวย” โดยมีการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน มีทั้งหมด 4 ฐาน แบ่งออกเป็น ฐานธงโภชนาการ สัดส่วนที่เหมาะสม โภชนาการในจานของหนู ฐานการประเมินภาวะโภชนาการ ฐานจิงโจ้ยืดตัว ฐานจิงโจ้ fun for fit

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเมืองพัทยา 1-10 ครูพยาบาลโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เครือข่ายที่เกี่ยวข้องและครูพยาบาลโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอบางละมุง จำนวน 104 คน โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสุทธิชา อู่เงิน นายแพทย์ปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวช จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา และทีมดูแลกลุ่มเด็กวัยเรียนจากศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ และบอกต่อเพื่อน มีวินัยในการบริโภคอาหาร ดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคอ้วน มีสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายแข็งแรงต่อไป.