เมืองพัทยา จัดอบรมสิทธิหน้าที่เด็กและเยาวชน ในวันเยาวชนแห่งชาติ

0
127
กิจกรรมอบรมสิทธิหน้าที่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี
กิจกรรมอบรมสิทธิหน้าที่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี

เมื่อ 18 กันยายน 60 ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสวนา เรื่องสิทธิและหน้าที่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 คณะมีครู อาจารย์ นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามสถานสถานศึกษาต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ ให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัด รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเสวนา เรื่องสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ด้านเด็กและเยาวชนมาร่วมเสวนา ทั้งนี้เพื่อให้เยาชนได้รู้และปฏิบัติตามกฎหมาย มีคุณธรรมและจริยธรรม รักษาระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย อีกทั้งส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์จริงและได้รับความรู้ การถ่ายทอดในเรื่องต่างๆ จากผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ทั้งยังทำให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจ ใส่ใจดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น เกิดจิตอาสาสามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ ลดช่องว่างระหว่างวัยและอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและการแสดง ต่างๆมากมาย.