เมืองพัทยา จัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู

0
6

เมื่อ 16 มกราคม 63 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู และมอบประกาศนียบัตรแก่ ครูอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง และคณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงาน  ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

สำนักการศึกษา เมืองพัทยา ตระหนักและเห็นความสำคัญของครู ประกอบด้วย รัฐบาลกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี  เป็นวันครู เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนด้วยความเสียสละ เป็นปูชนียบุคคล พลังของแผ่นดิน ที่ควรให้การยกย่อง และส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู สำนักการศึกษาจึงได้จัดงานวันครู ประจำปี 2563 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงครูบูรพาจารย์ พร้อมประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคี ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน และบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป พิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจำนวน 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจำนวน 1 คน ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ระดับสำนักการศึกษาเมืองพัทยาจำนวน 11 คน ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ระดับสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 22 คน และนักการภารโรงดีเด่นจำนวน 1 คน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ประจำปี 2563 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” เพื่อแสดงอุดมคติ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งให้การส่งเสริม พัฒนา รักษามาตรฐานวิชาชีพ และยกฐานะเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการทำงาน สังคม และครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป.