เมืองพัทยา จัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู

0
108

เมื่อ 09:00 น. วันที่ 16 มกราคม 62  ที่ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู และมอบประกาศนียบัตรแก่ ครูอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง และคณะครู เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษารักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ตระหนักและเห็นความสำคัญของครู ประกอบด้วย รัฐบาลกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู เพราะครูเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา ไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนด้วยความเสียสละ ครูปูชนียบุคคล พลังของแผ่นดิน ที่ควรให้การยกย่องและส่งเสริม สนับสนุนวิชาชีพครู สำนักการศึกษาจึงได้จัดงานวันครู ประจำปี 2562 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงครูบูรพาจารย์ พร้อมประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความรู้รักสามัคคี ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกันและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าวันนี้ประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป พิธีสงฆ์ พิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับคณะครูอาจารย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 135 คน

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 ไว้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” เพื่อแสดงอุดมคติ วันครูแห่งชาติ เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆ ด้าน รวมทั้งให้การส่งเสริม พัฒนา รักษามาตรฐานวิชาชีพ และยกฐานะเป็นวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการทำงาน สังคม และครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป.