เมืองพัทยาห่วงใยเด็กและเยาวชน ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันสถานศึกษา เป็นเขตห่างไกลยาเสพติด

0
106

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 61  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานให้โอวาท และมอบนโยบายการประชุม พัฒนาการดำเนินงานด้านการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แก่ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา  มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน To Be Number One  Teen Dancercise  Chonburi Championship และการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  To Be Number One Idol ประจำปี 2561 จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในเขตเมืองพัทยา ทั้งในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา และป้องกันสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ประชาชนเมืองพัทยา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันการบำบัดฟื้นฟูการติดตาม และผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่มีความยุ่งยาก และสลับซับซ้อนต่อการดำเนินการ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 – 2561 การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา พบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษานั้น มีแนวโน้มที่สูงขึ้น  โดยเกือบร้อยละ 50 ของผู้บำบัดรักษาเป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย จากความอยากลอง การชักชวนของกลุ่มเพื่อน ความท้าทาย ดังนั้นจึงต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สร้างความเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นในตัวเองให้เกิดขึ้นกับตัวเยาวชน เพื่อให้เขาเติบโตเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ต่อไป ซึ่งผู้มีบทบาทใกล้ชิดเยาวชนเหล่านี้ก็คือบุคลากรครูในสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษา ไม่ให้เข้าถึงการบริโภคยาสูบ และสารเสพติดได้โดยง่าย รวมถึงลดปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมืองพัทยาจึงจัดการประชุมพัฒนาการดำเนินงานด้านการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น  เพื่ออนาคตของเยาวชนและลูกหลานของเราต่อไป  พร้อมขอให้กำลังใจต่อคณะผู้ดำเนินงานและสานต่อกิจกรรมดีๆให้เยาวชนเมืองพัทยาได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติต่อไป.