เมืองพัทยาประชุมจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ผลักดันกีฬาทางน้ำ เพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

เมื่อ 11 มิถุนายน 63 ที่ ห้องประชุม 401 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา  นายปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา  นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


โดยมีบริษัท เอกชน BIO ARCHITEK เป็นผู้นำเสนอรูปแบบโครงการ หารือการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา ที่จะมีการเรียนการสอน และสถานที่ฝึกซ้อมแบบครบวงจร และจะมีส่วนพร้อมในการผลักดันเยาวชนในเมืองพัทยา ที่มีความสามารถ ให้มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพให้มากยิ่งขึ้น โดยแนวทางที่หารือ คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในของศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ถนนเทพประสิทธิ์ ซอย 7 ที่ทรุดโทรม ให้ดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น ในการจัดการศึกษารองรับการเป็นเมืองพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยา

สำหรับหลักสูตรความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ให้เปิดสอนหลักสูตรกีฬาทางน้ำ เพื่อความเป็นเลิศด้านภูมิศาสตร์ท้องถิ่น และกีฬาทั่วไป ที่นักเรียนวมีความสามารถโด่ดเด่น อาทิ วินเซิร์ฟ เรือใบ เรือพาย เทควันโด ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา  แผนด้านการเปิดรับนักเรียน เบื้องต้นจะเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนห้องเรียน 30 ห้อง ประมาณ 1,200 คน ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาในระยะยาว ปีการศึกษา 2565 -2567 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาการออกแบบและคำนวณเรื่องงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาในระยะยาวต่อไป.