เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

0
58
นายวันไซ นอระแสง ที่ปรึกษาทูต ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม- เสวนา ในหัวข้อ “ ความร่วมมือการศึกษาภาคเอกชน ไทย – สปป.ลาว
นายวันไซ นอระแสง ที่ปรึกษาทูต ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม- เสวนา ในหัวข้อ “ ความร่วมมือการศึกษาภาคเอกชน ไทย – สปป.ลาว

เมื่อ 4 กรกฎาคม 61 ที่ ห้องประชุม จักรเทพพิมาน 1 โรงแรมไดอาน่าการ์เด้น รีสอร์ท พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะ สหพันธ์เครือข่ายการศึกษาภาคเอกชน (CAPE) ไทย – สปป.ลาว โดยมี นายวันไซ นอระแสง ที่ปรึกษาทูต ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สปป.ลาว ประจำประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม- เสวนา ในหัวข้อ “ ความร่วมมือการศึกษาภาคเอกชน ไทย – สปป.ลาว ซึ่งมี วิทยากร ผู้บริหารการศึกษาภาคเอกชนนอกระบบ จากสถาบันต่างๆ ในประเทศไทย- สปป.ลาว และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเสวนา อาทิ นายคำพอน ไชชมพู  หัวหน้ากรมส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนแห่งประเทศลาว  นางสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.สช.) ดร.คำแสน สีสะวง นายกสมาคมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศ สปป.ลาว นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล  นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) นางสุภาวดี ดวงศิริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล (ประเทศไทย),นายกฤษณกรณ์ แหวนวงษ์ เลขานุการสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) น.ส.ดุจเดือน เรืองเวชติวงษ์ ผู้บริหารโรงเรียน แดนซ์ สตูดิโอ พัทยา,นางสาวจันทิมัติ์ ศิริโพธิษาสุข ผู้บริหารโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ พัทยา   เข้ารวมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือเรื่องการศึกษาเอกชนนอกระบบไทย กับการศึกษาเอกชน สปป.ลาว พร้อมการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) กับ สมาคมการศึกษาภาคเอกชน สปป.ลาว อย่างพร้อมเพียงกัน

โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
โครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

เนื่องด้วยสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ทั่วประเทศไทย และเป็นตัวแทนสมาชิกในการติดต่อประสานงาน รับฟังและเสนอความคิดเห็นเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมร่วมกันพิจารณาตัดสินใจ ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั่วประเทศไทย และสมาคมการศึกษาภาคเอกชนแห่งประเทศ สปป.ลาว  ดังนั้นจึงถือได้ว่าการประชุมและการร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และอันจะเกิดประโยชน์อันสูงสุดของทั้งสองประเทศ รวมถึงยังเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาทางด้านการศึกษา ทั้งทางด้านทักษะและวิชาชีพการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำ ยังไปถึงการเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร โรงเรียน นักเรียนและประเทศชาติทั้ง 2 ประเทศ พร้อมกันนี้ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทุกระดับการศึกษานอกระบบ ให้ได้มาตรฐานสากล รองรับเขตทะเบียนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออ (EEC) อย่างยั่งยืนในอนาคต.