เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน

0
129

เมื่อ  28  สิงหาคม 63  ที่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิด โครงการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ    โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือเข้าร่วมโครงการ


การจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งนี้  มีการเสวนา เรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิทยากรที่ให้ความรู้จากผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีหนองปรือ” จำนวน 3 สาขา ได้แก่ คุณเฉลียว จุฬา  ด้านเกษตรกรรม ประจำปี 2562 คุณสรวิศ ไกรฤทธิ์ ด้านศิลปกรรม ประจำปี 2562 และคุณบรรเลง ช่างเหล็ก ด้านหัตถกรรม ประจำปี 2561 เป็นผู้สาธิตวิธีการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ให้แก่นักเรียน จำนวน 150 คน.