เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จัดกิจกรรมเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

0
101

เมื่อ 26 กันยายน 62  ที่โรงเรียนหนองเกตุน้อย   นายภิญโญ  หอมกลั่น  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนหนองปลาไหล   เป็นประธานในการเปิดการอบรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  English Camp  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย  หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุน จากทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล   ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ จากเจ้าของภาษา  ตลอดปีการศึกษา 2562-2563   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  รวมทั้งสิ้น 350 คน   

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา ได้อย่างเต็มศักยภาพ    เพื่อให้ครูภาษาต่างประเทศเจ้าของภาษาที่มีความรู้  ความสามารถเฉพาะทาง  สามารถถ่ายทอดความรู้  ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่  ครูและผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม    พร้อมกันนี้ยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ได้มาตราฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ    สร้างความมั่นใจ  และ ความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองและชุมชน ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยพบว่าภายในกิจกรรมนักเรียนต่างให้ความสนใจ ในการเข้าค่าย ENGLISH CAMP กันอย่างสนุกสนาน