เด็ก 255 คน จากองค์กรการกุศล เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต มูลนิธิคุณพ่อเรย์

0
122

   

เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 62  ที่ บ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต ให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยพลังเด็กและเยาวชน โดยมีบาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล  ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือ และสนับสนุนโดยเมืองพัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก จากองค์กรการกุศลในท้องถิ่นเมืองพัทยา อาทิ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย บ้านเอื้ออารี บ้านเด็กกำพร้าพัทยา เด็กในการดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 255 คน มาทำกิจกรรมเข้าค่ายใช้ชีวิตร่วมกัน 3 วัน

 

เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาบนพื้นฐานแนวความคิด 3  ประการ คือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟู ช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เด็กที่เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มเข้าสู่เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ให้มีทักษะชีวิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเด็กปกติ และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ให้เกิดสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งในช่วงกลางวันมีการร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ กลางคืนมีการทำกิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี.