เชื่อมั่นโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี จะเพิ่มยอดนักศึกษาให้วิทยาลัยขนาดเล็กได้

0
620

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การรับนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประจำปีการศึกษา 2565 มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียบนสายอาชีพต่อสายสามัญ 60:40 ตามสัดส่วนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีนโยบายที่ชัดเจนจะไม่เน้นปริมาณ แต่ต้องการเพิ่มคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งตามสัดส่วนดังกล่าวต้องทำความเข้าใจด้วยว่าโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีจำนวนเด็กลดลงมาก จึงทำให้ปริมาณการเพิ่มผู้เรียนของ สอศ.จำเป็นต้องลดลงตามไปด้วยอย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าจากนโยบาย ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินหน้าให้มีการดำเนินโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เพิ่มยอดผู้เรียนสายอาชีพได้มากขึ้น


เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการอาชีวะอยู่ประจำเรียนฟรี นอกจากจะเข้ามาเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพแล้วยังช่วยเหลือสถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็กด้วย เนื่องจากโครงการดังกล่าวเราขับเคลื่อนไปสู่สถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็ก ซึ่งจะมีงบประมาณเข้าไปช่วยสนับสนุนให้ นอกจากนี้ ยังมีแนวทางช่วยเหลือโดยให้สถานศึกษาขนาดเล็กเข้ามามีส่วนสำคัญในการจัดการศึกษานอกระบบในสายอาชีพ ซึ่งสถานศึกษาขนาดเล็กแต่ละแห่งจะไปค้นหาเด็กตกหล่นที่หลุดระบบการศึกษาจากสถานการณ์โควิดให้เข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยการเรียนสายอาชีพ


ขณะนี้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) ได้อนุมัติหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับการเรียนการสอนนอกระบบในสถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็กแล้ว นอกจากนี้ สอศ.ยังมีอีกหลายโครงการที่จะเข้าไปสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็กให้สามารถยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานด้วย