อุตสาหกรรม จัดโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”

0
120

เมื่อ 18 ธันวาคม 60 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบจักรยาน จำนวน 220 คัน ตามโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเมืองชลบุรี

เนื่องในโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบการก่อตั้ง 50 ปี ในปี 2560 มูลนิธิพัฒนาสภาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” เพื่อสังคม สำหรับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมสมาชิกให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และกระตุ้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสได้ยืมเรียน โดยจะมอบผ่านโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในปี 2559 – 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,000 คัน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนได้สะดวกขึ้น

นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้  ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้น คือ โครงการ “มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ยืมเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อนักเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียนจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียน จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ดูแลจักรยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไปได้ อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน

สำหรับจังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการโดยนำเงินไปจัดซื้อรถจักรยานเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 220 คัน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประถมศึกษา ทั้ง 3 เขต มามอบเพื่อไปมอบให้กับนักเรียนต่อไป

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการ ดังกล่าว เป็นเสมือนการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อเปิดโอกาสที่ดีให้กับเด็กนักเรียนที่มีบ้านอยู่ห่างไกลได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนสอนในเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคุณครู และนักเรียน ซึ่งเมื่อนักเรียนที่รับจักรยานในรุ่นนี้ที่เรียนจบแล้วจะต้องส่งมอบจักรยานสู่รุ่นน้องต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีต่อไป.