อพท.ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์ จัดอบรมเสริมความรู้ เชิงปฏิบัติการ workshop “Tourism for All”

0
141
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop)     การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง

เมื่อ 19 กรกฎาคม 61 ที่ โรงแรมพระมหาไถ่ พัทยา และศูนย์ประชุม พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง โดยมี นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท. 3) นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา และตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิด

ซึ่งมีตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก สถานบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน กว่า 250 คน เข้ารับการอบรม เสริมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การบริหารโดยหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยาย เกี่ยวกับเรื่อง “Friendly Design กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

โดยการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองพัทยา สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายที่สำคัญอาทิ ด้านการเร่งรัดการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็นสมาชิกมีพร้อมกับการทั้งเป็น Low Carbon Society พร้อมทั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การให้บริการของเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล 4.0 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรือ (อพท.) ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์ จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All ที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์หรือ Friendly Design

ซึ่งในงานยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ขึ้นมาบรรยาย และมีการบรรยายพิเศษ จากคุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เผยให้มีการส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก สถานบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ เพื่อรับรองนักท่องเที่ยวทุกประเภท ซึ่งการจัดประชุม (Work Shop) ในวันนี้จะเป็นการก้าวย่างที่ยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกที่มั่นคง โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมที่พักสถานบริการต่างๆให้เป็นที่หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลที่มีมาตรฐานสากล นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในวันนี้นำไปปรับปรุงพัฒนาสถานบริการโรงแรมที่พักของผู้ประกอบการให้เป็นอารยสถาปัตย์ เพื่อร่วมกันนำพาให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่

สำหรัยในช่วงบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) หัวข้อ การพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ การพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ โดยมี คุณโสภิญ เทพจักร โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้รับการอบรม นำไปปรับใช้ เพื่อร่วมกันนำพาให้ เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่เนื่องจากทางโรงแรมในเครือไดอาน่าการ์เด้นท์ ฯได้มีการปรับรูปแบบสถานที่ ของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเนทาง ทางต่างระดับสำหรับคนพิการ ห้องน้ำ สนามกอร์ฟ สระว่ายน้ำ ห้องพัก และอื่นๆ ไว้รองรับคนพิการ รองรับอารยสถาปัตย์ เพื่อความสะดวกสบายของผู้พิการอย่างแท้จริง

เนื่องด้วยเมืองพัทยา มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นให้การบริการแก่นักท่องเที่ยวทุกคน ทุกเพศทุกวัย ให้ได้รับการ บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกความสะดวกปลอดภัย สะอาดและประทับใจ จะเป็นแรงจูงใจให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเมืองพัทยาซึ่ง ได้กำหนดแผนพัฒนาเมืองพัทยาในช่วง 4 ปี (พ. ศ. 2561 – 2564) ให้เป็น นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน.

ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก สถานบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน กว่า 250  คน เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการ ให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์
ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม/ที่พัก สถานบริการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน กว่า 250 คน เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสถานประกอบการ ให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์