สำนักศึกษาเมืองพัทยา จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมผลักดันส่งเสริมเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม

0
426

เมื่อ 11.00 น.วันที่ 5 กันยายน 61 นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ สำนักศึกษาฯ โดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน ให้มีความเป็นผู้นำ มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในการทำงานเพื่อส่วนรวม และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

สำหรับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประกอบด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ของโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กิจกรรมการแสดง และร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักการให้ การตอบแทนสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีการพัฒนาสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองให้ความเข้าใจ เอาใจใส่ ให้ความรัก ปกครองอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อเยาวชนในการพัฒนา ทั้งคุณธรรมและจริยธรรม อันจะนำพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป