สอศ.เปิดตัวพรีเซลล์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ผลงานอาชีวะเขต EEC

0
164

เมื่อ 9 เมษายน 61 ที่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้ต้อนรับ

ทั้งนี้ สถาบันอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษามาตั้งแต่ปี 2533 โดยส่งเสริมให้คิดเป็น ทำเป็น สร้างความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงซึ่  งนำไปสู่การสร้างรากฐานของการวิจัย เพื่อการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ให้ความสนใจในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์ผลงาน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้

สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีผลงานจากสถานศึกษา จำนวน 49 สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนผลงานทั้งสิ้น 117 ผลงาน มีผู้แทนจากสถานประกอบการ และบริษัทต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จำนน 97 สถานประกอบการ กว่า 2,000 คน เข้ามาร่วมในการจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการ ในการขัยเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของครูและนักศึกษา ให้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยเน้นผลงานที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออก และเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการและนักลงทุน ที่วิสัยทัศน์กว้างไกล  ก่อให้เกิดการร่วมมือในการนำองค์ความรู้ และผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ ไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้งานจริงในสถานประกอบการได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายวนวัตกรรม 4.0 และประเทศไทย 4.0 ต่อไป.